INFORMACJA: DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO W 2019 R. – POMOC DE MINIMIS

/, kafelnews/INFORMACJA: DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO W 2019 R. – POMOC DE MINIMIS

INFORMACJA: DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO W 2019 R. – POMOC DE MINIMIS

Termin: 15. 01. – 25. 06. 2019 r.

 

Dotyczy: naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

 

Najistotniejsze informacje dla rolników:

 • komplet dokumentów (wniosek + załączniki) należy złożyć (osobiście lub poprzez pośrednika) w biurze powiatowym ARiMR – właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego,
 • Kto może skorzystać? – producenci rolni (rolnicy), którzy
  • zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, na obszarze większym niż 1 ha,
  • zakupił materiał kwalifikowany od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym
 • Dopłaty udzielane są do powierzchni gruntów ornych, które zostały obsiane lub obsadzone materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (zgodnie z rozporządzeniem rady Ministrów),
 • Dopłaty nieudzielane są na poplony i przedplony,
 • Wysokość pomocy to: iloczyn deklarowanej we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

UWAGA: Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do Biurach Powiatowych ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym

 • Maksymalna kwota wsparcia to 15.000 euro w okresie 3 lat
 • Gatunki roślin uprawnych objętych dopłatami:
  • zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
  • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
  • ziemniak 
 • Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych:
 • L

  p.

  Gatunki roślin uprawnych Odmiana Ilość wysiewu lub obsadzenia

  ZBOŻA:

  1. Jęczmień odmiana populacyjna 130 kg
  2. Jęczmień odmiana mieszańcowa 90 kg lub 2 jednostki siewne
  3. Owies zwyczajny 150 kg
  4. Owies nagi 120 kg
  5. Owies szorstki 80 kg
  6. Pszenica zwyczajna odmiana populacyjna 150 kg
  7. Pszenica zwyczajna odmiana mieszańcowa 70 kg lub 1,7 jednostki siewnej
  8. Pszenica twarda 150 kg
  9. Pszenżyto 150 kg
  10. Żyto odmiana populacyjna 90 kg lub 2 jednostki siewne
  11. Żyto odmiana syntetyczna 80 kg
  12. Żyto odmiana mieszańcowa 60 kg lub 1,7 jednostki siewnej

  ROŚLINY STRĄCZKOWE:

  1. Bobik 270 kg
  2. Groch siewny 200 kg
  3. Łubin 150 kg
  4. Soja 120 kg
  5. Wyka  siewna 80 kg

  ZIEMNIAK:

  1. ZIEMNIAK 2000 kg

  INNE:

  1. mieszanki zbożowe lub mieszanki pastewne sporządzone z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych 140 kg

Komplet dokumentów składa się z:

 1. Faktury potwierdzające zakup KMS od dnia 15 lipca 2017 r. do dnia 15 czerwca 2018 r., pod warunkiem, że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia. Elementy istotne, które powinny być na FV:
  1. data sprzedaży lub wydania z magazynu materiału siewnego,
  2. nazwa gatunku i odmiany,
  3. kategoria lub stopień kwalifikacji materiału siewnego,
  4. numer partii materiału siewnego
 2. Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych), tj. w roku, w którym złożony został wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych).

DODATKOWO:

 1. W przypadku mieszanek:
  1. Oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
  2. Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego
 2. Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami
 3. Oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu
  1. protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych
  2. dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych,
  3. zaświadczenie o wystąpieniu pożaru
  4. protokół oględzin lub ostatecznego szacowania szkody w uprawach i płodach rolnych
  5. decyzję właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,
  6. zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji

Materiały do pobrania:

 1. Instrukcja wypełniania wniosku 
 2. Formularz 
 3. DODATKOWO:
  1. Oświadczenie w sprawie składu mieszanki materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany 
  2. Oświadczenie w sprawie mieszanki materiału siewnego sporządzanej we własnym zakresie przez producenta rolnego 
  3. Oświadczenie o łącznej powierzchni działek rolnych, obsianych lub obsadzonych gatunkami roślin uprawnych objętych dopłatami 
  4. Oświadczenie o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu 
2019-01-15T14:37:16+00:00