Rada Ministrów dnia 31 lipca 2018 r. przyjęła program pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy.

Susza rolnicza występuje obecnie  na obszarze całej Polski – w 82,97 proc. gmin kraju na powierzchni 63,14 proc. gruntów ornych.

Pomoc będzie udzielania w 2018 r. w formie:

dotacji dla producentów rolnych, których szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy),

– spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na rzecz banków pełnego oprocentowania (przez okres nie dłuższy niż 2 lata),

 

Na realizację programu  rząd przeznaczy z budżetu państwa 799,5 mln zł, z tego:

– 25 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji,

– 60 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów należnego od kredytobiorców,

– 697 mln na dotacje do 1 ha zniszczonych w co najmniej 30 proc. upraw rolnych,

– 17,5 mln zł na dotacje do 1 ha powierzchni stawów.