zysk -nasiennictwo - polska izba nasienna

qualified seeds

/qualified seeds
qualified seeds2018-11-17T04:28:57+00:00
 1. Zachowaj dowód zakupu – faktury i etykiety,
 2. Sprawdź materiał siewny przed siewem – po otwarciu worka oceń tożsamość gatunku, czystość, jakość nasion (nieuszkodzone, wyrównane, itd.), jakość –równomierność zaprawienia,
 3. Pobierz i przechowaj próbę zapasową :
  – można pobrać samemu,
  – przechowywanie próby: w zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, zabezpieczone przed gryzoniami i szkodnikami,
 4. Jeżeli jest po wysianiu nasion i jest powód do reklamacji:
  a) reklamacja do dostawcy nasion – załączniki: faktura, etykieta, próba zapasowa/żelazna. Przy rozpatrywaniu reklamacji sprzedawca ma prawo dać do oceny PIORIN próbę żelazną z danej partii nasion ( identyfikacja partii na etykiecie), którą ma obowiązek przechowywać minimum 1 rok.
  b) jeżeli sprzedawca nie uznaje reklamacji, rolnik ma prawo zgłosić w lokalnym urzędzie gminy wniosek o powołanie komisji , która dokonuje oceny – ocena materiału siewnego i ocena plantacji. Orzeczenie komisji jest podstawą o wystąpienia na drogę sądową.

Termin składania wniosków w ARMiR : 15.01.2018 – 25.06.2018. 

Najistotniejsze informacje:

 • komplet dokumentów (wniosek + załączniki) należy złożyć (osobiście lub poprzez pośrednika) w biurze powiatowym ARiMR – właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego;
 • Kto może skorzystać? – producenci rolni (rolnicy), którzy
  zużył do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, na obszarze większym niż 1 ha;
 • zakupił materiał kwalifikowany od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym.

Dopłaty udzielane są do powierzchni gruntów ornych, które zostały obsiane lub obsadzone materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłaty nie są udzielane na poplony i przedplony.

Wysokość pomocy to: iloczyn deklarowanej we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.
UWAGA: Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do Biurach Powiatowych ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Maksymalna kwota wsparcia to 15.000 euro w okresie 3 lat.
Stawki dopłat do materiału siewnego (2018 r.) będą znane do dnia 30 września 2018 r.

Gatunki roślin uprawnych objętych dopłatami i minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych:

L.p. Gatunek materiału siewnego lub mieszanka Masa lub liczba j.s.
1 Pszenica zwyczajna (odmiany populacyjne) 150 kg
2 Pszenica zwyczajna (odmiany mieszańcowe) 70 kg / 1,7 jednostki
3 Pszenica twarda 150 kg
4 Żyto (odmiany populacyjne) 90 kg / 2 jednostki
5 Żyto (odmiany syntetyczne) 80 kg
6 Żyto (odmiany mieszańcowe) 60 kg / 1,7 jednostki
7 Jęczmień (odmiany populacyjne) 130 kg
8 Jęczmień (odmiany mieszańcowe) 90 kg / 2 jednostki
9 Pszenżyto 150 kg
10 Owies zwyczajny 150 kg
11 Owies nagi 120 kg
12 Owies szorstki 80 kg
13 Łubin (żółty, wąskolistny, biały) 150 kg
14 Groch siewny 200 kg
15 Bobik 270 kg
16 Wyka siewna 270 kg
17 Soja 80 kg
18 Ziemniak 2000 kg
19 Mieszanka zbożowa lub pastewna sporządzona z materiały siewnego

gatunków lub odmian wymienionych w pkt. 1 – 17

140 kg

Szczegółowe informacje dotyczące:

 1. warunków uzyskania dopłaty;
 2. limitów pomocy
 3. formularzy wniosku i oświadczeń oraz instrukcję wypełniania;
 4. definicji i stosownych aktów prawnych

można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (tutaj)