zysk -nasiennictwo - polska izba nasienna

kwalifikat

/kwalifikat
kwalifikat2022-09-15T13:09:04+00:00
 1. Zachowaj dowód zakupu – faktury i etykiety,
 2. Sprawdź materiał siewny przed siewem – po otwarciu worka oceń tożsamość gatunku, czystość, jakość nasion (nieuszkodzone, wyrównane, itd.), jakość –równomierność zaprawienia,
 3. Pobierz i przechowaj próbę zapasową :
  – można pobrać samemu,
  – przechowywanie próby: w zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, zabezpieczone przed gryzoniami i szkodnikami,
 4. Jeżeli jest po wysianiu nasion i jest powód do reklamacji:
  a) reklamacja do dostawcy nasion – załączniki: faktura, etykieta, próba zapasowa/żelazna. Przy rozpatrywaniu reklamacji sprzedawca ma prawo dać do oceny PIORIN próbę żelazną z danej partii nasion ( identyfikacja partii na etykiecie), którą ma obowiązek przechowywać minimum 1 rok.
  b) jeżeli sprzedawca nie uznaje reklamacji, rolnik ma prawo zgłosić w lokalnym urzędzie gminy wniosek o powołanie komisji , która dokonuje oceny – ocena materiału siewnego i ocena plantacji. Orzeczenie komisji jest podstawą o wystąpienia na drogę sądową.

Termin:

Termin składania wniosków w Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR): 25.05.2022 – 25.06.2022 o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Zgodnie z przepisami §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. z 2022 r. poz. 801), do przedmiotowego wykazu została dodana pszenica orkisz.

Składanie wniosków:

 • Wnioski należy składać do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
 • Wnioski można złożyć bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przesłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną.
 • Wniosek można przekazać również za pośrednictwem platformy ePUAP. Adresy ePUAP Biur Powiatowych i informacje o zasadach korzystania z tej formy składania dokumentów są dostępne na stronie ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap.

Beneficjenci programu:

 • Beneficjentami programu mogą być producenci rolni, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Przedmiot dopłaty do materiału siewnego:

 • Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.
 • Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

Stawki dopłaty:

W myśl art. 40c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany:

 • określane są corocznie do dnia 30 września, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do BP ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Gatunki roślin uprawnych objętych dopłatami:

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

 1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
 2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 3. Ziemniak.

Gatunki roślin uprawnych objętych dopłatami i minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych:

L.p. Gatunek materiału siewnego lub mieszanka Masa lub liczba j.s.
1 Pszenica zwyczajna (odmiany populacyjne) 150 kg
2 Pszenica zwyczajna (odmiany mieszańcowe) 70 kg / 1,7 jednostki
3 Pszenica twarda 150 kg
4 Pszenica orkisz 200 kg
5 Żyto (odmiany populacyjne) 90 kg / 2 jednostki
6 Żyto (odmiany syntetyczne) 80 kg
7 Żyto (odmiany mieszańcowe) 60 kg / 1,7 jednostki
8 Jęczmień (odmiany populacyjne) 130 kg
9 Jęczmień (odmiany mieszańcowe) 90 kg / 2 jednostki
10 Pszenżyto 150 kg
11 Owies zwyczajny 150 kg
12 Owies nagi 120 kg
13 Owies szorstki 80 kg
14 Łubin (żółty, wąskolistny, biały) 150 kg
15 Groch siewny 200 kg
16 Bobik 270 kg
17 Wyka siewna 80 kg
18 Soja 120 kg
19 Ziemniak 2000 kg
20 Mieszanka zbożowa lub pastewna sporządzona z materiały siewnego

gatunków lub odmian wymienionych w pkt. 1 – 17

140 kg

Szczegółowe informacje dotyczące:

 1. warunków uzyskania dopłaty;
 2. limitów pomocy
 3. formularzy wniosku i oświadczeń oraz instrukcję wypełniania;
 4. definicji i stosownych aktów prawnych

można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (tutaj) (https://www.gov.pl/web/arimr/material-siewny-kampania-2022).