panstwowa_izba nasienna nasiona kwalifikat

warsztaty i szkolenia

/warsztaty i szkolenia
warsztaty i szkolenia2022-12-29T11:51:09+00:00

 • Jesteś zainteresowany szkoleniem ?
 • Prześlij swoje zgłoszenie za pomocą FORMULARZA 

Szkolenia organizowane w 2022 r.:

Szkolenie podstawowe dla kwalifikatorów polowych materiału siewnego roślin rolniczych, organizowane przez Polską Izbę Nasienną odbędą się wg załączonego harmonogramu (2022_KPR_podst_1).

Informacje organizacyjne :

 1. Zgłoszenia należy dokonywać wyłącznie poprzez formularz: https://forms.gle/tFDAQL4rvSjWSCse9 Odesłanie wypełnionego formularza będzie traktowane jako oficjalne zgłoszenie na szkolenie. Liczba miejsc OGRANICZONA.
 2. O możliwości uczestnictwa w szkoleniu decyduje:
  1. wcześniej zgłoszone zapotrzebowanie
  2. brak zaległości w płatnościach PIN
  3. dostępność miejsc

3.LISTA  ZAMKNIĘTA

4. W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt: k.barancewicz@biuro-pin.pl

Szkolenie doskonalące dla próbobiorców materiału siewnego, organizowane przez Polską Izbę Nasienną odbędą się wg załączonego harmonogramu (2022_PPMS_dosk_1).

Informacje organizacyjne:

 1. Zgłoszenia należy dokonywać wyłącznie poprzez formularz: https://forms.gle/4bzdbtHRSVqgDP4R8 Odesłanie wypełnionego formularza będzie traktowane jako oficjalne zgłoszenie na szkolenie. Liczba miejsc OGRANICZONA.
 2. O możliwości uczestnictwa w szkoleniu decyduje:
  • wcześniej zgłoszone zapotrzebowanie
  • brak zaległości w płatnościach PIN
  • dostępność miejsc
 • 3. LISTA  ZAMKNIĘTA
 • 4. Harmonogram w załączeniu
 • 5. W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt: k.barancewicz@biuro-pin.pl
W 2022 r. szkolenia zostały zorganizowane w modelu hybrydowym, tzn. zagadnienia teoretyczne odbywały się za pomocą platformy MS Teams, natomiast zajęcia praktyczne wraz z egzaminem państwowym odbywały się stacjonarnie zachowując reżim sanitarny.Szkolenia odbyły się w 3 grupach: zajęcia teoretyczne w terminach: 28,30,31 maja, zajęcia praktyczne: 1-3 czerwca 2022 r.Miejscem szkolenia stacjonarnego był magazyn nasienny w Oddziale Produkcyjno-Nasiennym w Poznańskiej Hodowli Roślin w Nagradowicach.Szkolenie swym zakresem obejmowało:
 1. 7 godzin zagadnień teoretycznych, część o charakterze warsztatowym: przepisy nasienne i metodyka pobierania prób,  nasionoznawstwo roślin rolniczych i warzywnych, zapoznanie z dokumentacją oraz ćwiczenia w wypełnianiu dokumentacji, informacja o działaniu automatycznego próbobierza.
 2. 7 godzin zajęć praktycznych: ćwiczenia praktyczne wiedzy zdobytej podczas szkolenia teoretycznego. Do tego celu został specjalnie przygotowany magazyn nasienny.
 3. 3 h egzaminu państwowego – w skład komisji wchodził pracownik wydelegowany przez WIORIN w Poznaniu.

Szkolenie było prowadzone przez I.Gera – Kierownika Referencyjnego Laboratorium Nasiennego PIORIN w Poznaniu. Podczas szkolenia praktycznego dyrektor OPN – Piotr Wachowiak oraz główny technolog – Bartosz Siwek przedstawili funkcjonowanie nowoczesnej linii technologicznej oraz działanie automatycznego probierza. Szkolenia prowadzone były zgodnie z programem określonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozporządzeniu z dnia 19 maja 2020 r.

Łącznie w 2022 r. zostało przeszkolonych : 42 osób.

Informacje dodatkowe:

Polska Izba Nasienna z dniem 23 lutego 2015 r. otrzymała upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  do prowadzenia ośrodka szkoleniowego (M.P. 2015 nr 0 poz. 257).

W 2018 r. nastąpiło rozszerzenia działalności uzyskując kolejną akredytację (M.P. 2018 poz. 824)

Nadzór nad szkoleniami prowadzonymi z upoważnienia MRiRW prowadzi nadzór Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Oczekiwania wobec przyszłego próbobiorcy, kwalifikatora:

 • posiada:
  a) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  b) wiedzę z zakresu rolnictwa lub ogrodnictwa obejmującą zagadnienia dotyczące biologii poszczególnych gatunków roślin, nasiennictwa oraz występowania chorób i szkodników na materiale siewnym;
 • daje gwarancję rzetelnego wykonywania powierzonych zadań;
 • odbył szkolenie dla poszczególnych grup roślin lub rodzajów materiału siewnego i zdały egzamin kończący to szkolenie, co potwierdza zaświadczenie.

Oczekiwania wobec przyszłego analityka naiennego:

 • posiada:
  a) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  b) wiedzę z zakresu rolnictwa lub ogrodnictwa obejmującą zagadnienia dotyczące biologii poszczególnych gatunków roślin, nasiennictwa oraz występowania chorób i szkodników na materiale siewnym, badanego materiału siewnego, w tym nasionoznawstwa, przeprowadzania badań laboratoryjnych oraz prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej, praktyczne umiejętności przeprowadzania badań laboratoryjnych;
 • daje gwarancję rzetelnego wykonywania powierzonych zadań;
 • odbył szkolenie dla poszczególnych grup roślin lub rodzajów materiału siewnego i zdały egzamin kończący to szkolenie, co potwierdza zaświadczenie.
 1. PIN udostępnia  informacje o  oferowanych szkoleniach na stronie internetowej, przesyła informacje bezpośrednio do zainteresowanych uczestników/firm, którzy wyrazili chęć uczestnictwa.
 2. PIN stosuje obowiązujące przepisy prawne
 3. PIN zna i stosuje zasady prawa autorskiego odnoszące się do usług szkoleniowych
 4. Posiadamy  procedury  oraz  regulamin  reklamacji świadczonych usług szkoleniowych oraz w przypadku   pojawienia   się nieprzewidzianych trudności
 5. Zapewniamy uczestnikom profesjonalną obsługę i sprawną organizację szkoleń.
 6. Przeprowadzamy szkolenia w warunkach zapewniających efektywność procesu uczenia i możliwość nabycia praktyki np. na magazynie – pobieranie prób
 7. szkolenia odbywają się przy wykorzystaniu różnorodnych środków i materiałów dydaktycznych
 8. Logistyka oferowanych szkoleń jest przedstawiana klientom. Uzgodnienia obejmują m.in.: miejsce, datę (+ termin egzaminu), czas trwania, cenę ( co obejmuje), możliwość noclegu + dane kontaktowe, warunki przyjęcia zgłoszenia i rezygnacji, podanie kontaktu do osoby odpowiedzialnej za organizację szkolenia, procedurę przyjęcia zgłoszenia.Formularz zgłoszeniowy obejmuje: dane kontaktowe uczestnika oraz Informacje organizacyjne, dot. rezygnacji:
  • W przypadku pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni roboczych przed dniem szkolenia, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% opłaty za udział w szkoleniu + 23% VAT.
  • Przesłanie do Biura PIN wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a PIN.
  • W przypadku pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w terminie późniejszym niż 10 dni lub braku udziału w szkoleniu, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty wynikającej z przesłanego zgłoszenia.
  • Nieodwołanie zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału w szkoleniu.
  • Po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem istnieje możliwość zmiany osoby zgłoszonej do udziału w szkoleniu.

PIN zapewnia uczestnikom szkoleń materiały oraz środki dydaktyczne.

SZKOLENIA PODSTAWOWE – liczba uczestników

Lp. Szkolenie 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Szkolenie podstawowe dla próbobiorców mat. siewnego 31 31 55 42 45 8
2. Szkolenie podstawowe dla kwalifikatorów polowych (zboża) 14 15
3. Szkolenie podstawowe dla kwalifikatorów polowych (pastewne) 16 17
4. Szkolenie podstawowe dla kwalifikatorów polowych (oleiste i włókniste) 9
5. Szkolenie podstawowe dla analityków nasiennych (zboża) 5 4
6. Szkolenie podstawowe dla analityków nasiennych (trawy) 5
7. Szkolenie podstawowe dla analityków nasiennych (inne rolnicze) 5

INFORMACJA dotycząca pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń  Mając na uwadze treść Przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wobec pozyskiwania danych osobowych od osoby uczestniczącej w szkoleniach organizowanych przez Polską Izbę Nasienną, informujemy:

 1. administratorem przekazanych przez Uczestnika szkolenia danych osobowych jest Pracodawca, który skierował uczestnika na szkolenie;
 2. Pracodawca jako Administrator danych osobowych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, powierza przetwarzanie danych Uczestnika szkolenia (pracownika) podmiotowi przetwarzającemu, tj.: Polskiej Izbie Nasiennej, ul. Kochanowskiego 7/603, 60-845 Poznań, nr KRS 0000023158, NIP: 781-13-65-331, REGON:630797396, telefon + 48618484954, e-mail: pin.poznan@post.pl;
 3. przekazane przez Uczestnika szkolenia dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją usługi szkoleniowej oraz w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa;
 4. dane uczestnika szkolenia zostaną przekazane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, w celu uzyskania przez uczestnika szkolenia upoważnienia lub akredytacji, zgodnie z przepisem art. 75 z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie;
 5. przekazane dane mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi Podmiot przetwarzający łączy lub będzie łączyć umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. w związku ze świadczeniem na rzecz Podmiotu przetwarzającego usług informatycznych);
 6. przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres trwania umowy z Administratorem danych, który powierzył Polskiej Izbie Nasiennej przetwarzanie danych pracowników kierowanych na szkolenie, z tym zastrzeżeniem, że przetwarzanie może być kontynuowane również po ustaniu stosunku umownego w zakresie, w jakim będzie ono niezbędne do spełnienia przez Administratora danych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualnie jeżeli będzie tego wymagał prawnie uzasadniony interes Administratora danych (na przykład w sytuacji dochodzenia przez którąkolwiek ze stron umowy roszczeń związanych z umową);
 7. przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy przekazania danych nie będzie możliwy udział w szkoleniu;
 8. w stosunku do przekazanych danych osobowych osobie przekazującej dane przysługuje prawo: dostępu do przekazanych danych, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przenoszenia danych, przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Nadto jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody osoby, której dane mają być przetwarzane, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawa te uczestnik winien realizować w stosunku do Pracodawcy – Administratora danych osobowych pracownika kierowanego na szkolenie;
 9. jeżeli zdaniem osoby przekazującej dane osobowe doszło do naruszenia prawa w zakresie przetwarzania przekazanych danych osobowych, posiada ona uprawnienie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

REKLAMACJA:

 1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje każdemu uczestnikowi szkolenia, który uważa, że usługa została niezrealizowana zgodnie z ofertą.
 2. Reklamacja może dotyczyć kwestii merytorycznych i/lub organizacyjnych.
 3. Reklamacja powinna być złożona drogą elektroniczną na adres: pin.poznan@post.pl lub na piśmie do biura PIN. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko uczestnika, dane firmy oraz przedmiot reklamacji + uzasadnienie formalne  merytoryczne.
 4. Reklamacje lub zażalenia należy składać w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zdarzenia oraz oczekiwania Słuchacza dotyczące sposobu rozpatrzenia Reklamacji. Ośrodek szkoleniowy PIN rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Słuchacz zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Forma rekompensaty zostanie każdorazowo ustalona z klientem.
 5. Każda reklamacja podlega rejestracji i służy do oceny działania firmy oraz poprawie jakości usług.
 6. Klientowi przysługuje także prawo do złożenia zażalenia na zrealizowaną usługę. Zażalenie jest rozpatrywane na takich samych zasadach jak reklamacja.

SYTUACJE LOSOWE:

Wszelkie sytuacje niezależne od organizatora czy zarządzającego miejscem szkolenia, które utrudniają lub uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia
wynikające wskutek działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 1. Prowadzący szkolenie zawiadamia biuro PIN o nieobecności na szkoleniu natychmiast po uzyskaniu takiej informacji. Organizator szkolenia  zapewnia zastępstwo, które posiada kwalifikacje  predyspozycje i przygotowanie do przeprowadzenia zastępstwa szkolenia. Organizator przekazuje informacje o grupie i realizowanym programie szkolenia.
 2. Organizator  szkolenia szybko podejmuje decyzje w przypadku zdarzeń losowych. przerywa lub odwołuje szkolenie wynikające z działania siły wyższej. W sytuacji braku rozwiązania, szkolenie zostaje odwołane, o czym są poinformowani uczestnicy szkolenia.
 3. Szkolenia są realizowane w: salach szkoleniowych, magazynach, laboratoriach, poletkach  spełniających zasady BHP i PPO. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu kursantów/ prelegentów, należy zastosować̨ przepisy BHP i PPO.

Agrii Polska Sp. z o. o.
Agro Efekt
Agro Technika
Agrocentrum z o.o.
Agrochest
Agrofolora
Agrolex
Agrolex Sp. z o. o.
Agrolok Sp. z o.o.
Agro-plon
Agro-Sieć Sp. z o. o.
Ampol-Merol Sp. z o. o.
Biosfera
„Bros SP. Z O.O
Centrala Nasienna „Kalnas” Sp. z o. o.
Centrala Nasienna „Zielenin” Stanisław Małachowski
CENTRALA NASIENNA KĘTRZYN sp. z o.o.
Centrala Nasienna Sp. z o.o. Pracowników i Producentów Rolnych
Centrala Nasienna Starogard Gdański
CN GOSTYŃ
CN Kielce
CN Oborniki
CN Słupsk
CN Warszawa
Dalgety Agra Polska Sp. z o. o.
DANKO HR Sp. z o.o.
DSV
Elewator w Koronowie
Firma „GROSZ”
Firma Frankiewicz Sp. z o. o.
GIKROL Gospodarstwo Rolne Lipie Sp. z o.o.
Globalgrass
Gospodarstwo Nasienne Rąbinek Stefan Łuczak
GPR ŁECZYNA SP ZOO
Hodowla Roślin Sobótka Sp. z o.o.
Hodowla Roślin Strzelce Spółka z o.o. Grupa IHAR
Hr Smolice
Kalinowski Sp z o.o.
KHBC Sp. z o.o. w Straszkowie
KWS Lochow Polska sp.z o.o.
Lech-pol Szubin
Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o.
Nasienne Przedsiębiorstwo Handlowe „AGROFLORA”
OHZiPR
P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o. o. Słupia 53, 63-642 Perzów
P.N SELECTA, ROBAKOWO, UL. POLNA 42, 62-023 GĄDKI
P.P.H. Agronas Sp. z o.o.,
P.P.H.”Centrala Nasienna”Gostyń Sp. z o.o.
P.P.H.U. Centrala Nasienna „Pietrzak”
PH Agromor Sp. j.
PHU Grass Wojciech Jokś
PN Karpicko
Polnas
Polskie Nasiennictwo, Ogrodnictwo, Szkółkarstwo, Sp. z o.o.,
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.,
PPH Centnas Sp. z o.o. w Krotoszynie
PPHU Fitochem Sp. j.
PPHU Wieszczyczyn sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Nasienne Piotr i Zdzisław Krzyżański Sp.j.
Przedsiębiorstwo Nasienne Rolnas Sp. z o.o.,
„Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CHEMIROL”Sp.z o.o.
PW Bełka
PZZ Kwidzyń
PZZ w Kwidzynie Sp. z o.o.
RAPOOL Polska Sp. z o.o.
RGD Gorzyń
Roens Wojciech
ROLIMPEX
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna “ZWYCIESTWO” w Czarnymlesie
Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne mgr inż. Jerzy Najdek
ROLNIK Centrala Nasion Sp. z o. o.
Saatbau Polska Sp.
Saaten-Union Polska Sp. z o.o.
Selecta Anna Stolińska
Soufflet
Sowul&Sowul
SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o.
Stary Folwark, Bio Seed Jadwiga Galaś
Syngenta Polska Sp. z o.o.
Szczecińska Centrala Nasienna GR Prusinowo Sp. z o.o.
Top Farms Agro Sp. z o. o.
Topplon Sp. z o.o.
TORSEED – Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A. w Toruniu,
Vilmorin Garden Sp. z o.o.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznań
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie
Z.P.H.-U. MATEX Jerzy Materka
Zachodniopomorska Firma Nasienna Roens Wojciech