zysk - nasiona - polska izba nasienna

prawo

/prawo
prawo2024-04-12T11:38:41+00:00

Tu znajdą Państwo podstawowe akty prawne regulujące system nasienny w Polsce, który opiera się na rejestracji odmian, urzędowej ocenie materiału siewnego oraz kontroli obrotu nasionami.

Ustawa o nasiennictwie

Rozporządzenia do ustawy o nasiennictwie

Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami

Akty prawne obowiązujące w Unii Europejskiej pozwolą Państwu sprawdzić wymagania dotyczące wytwarzania i obrotu materiałem siewnym w innych państwach członkowskich, a w konkretnych przypadkach mogą ułatwić interpretację przepisów krajowych.

Dyrektywa 66/401/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych

Dyrektywa 66/402/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych

Dyrektywa 2002/54/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka

Dyrektywa 2002/55/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw

Dyrektywa 2002/56/WE w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków

Dyrektywa 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych

Dyrektywa 2002/68/WE zmieniająca dyrektywę 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych

Dyrektywa 2006/47/WE ustanawiająca specjalne warunki dotyczące  obecności Avena fatua w materiale siewnym roślin zbożowych

Dyrektywa 2006/55/WE zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 66/402/EWG w odniesieniu do maksymalnej wagi partii materiału siewnego

Dyrektywa 2004/117/WE zmieniająca dyrektywy 66/401/EWG, 66/402/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE oraz 2002/57/WE w odniesieniu do badań przeprowadzonych pod nadzorem urzędowym oraz równoważności materiału siewnego produkowanego w krajach trzecich

Dyrektywa 2008/124/WE ograniczająca obrót materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnych oraz oleistych i włóknistych do materiału siewnego, który został urzędowo zakwalifikowany jako elitarny materiał siewny lub kwalifikowany materiał siewny

Decyzja Komisji 2004/371/WE w sprawie warunków wprowadzenia do obrotu mieszanek materiału siewnego przeznaczonych do użytku jako rośliny pastewne

Decyzja Komisji 2004/842/WE w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw

Tu znajdziesz pozostałe akty prawne Unii Europejskiej:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl

Konwencja o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) została sporządzona
w Paryżu w dniu 14 grudnia 1960 r. OECD jest międzynarodową rządową organizacją gospodarczą, skupiającą państwa wysoko rozwinięte.
Rzeczpospolita Polska jest pełnoprawnym członkiem OECD od 1996 r. – w dniu 27 września 1996 r. uchwalona została ustawa o ratyfikacji Konwencji
o OECD.

Więcej:
Systemy Nasienne OECD dla kwalifikacji odmianowej materiału siewnego znajdującego się w obrocie międzynarodowym

www.oecd.org [wersja ang]

W Krajowym Rejestrze oraz Wspólnotowych Katalogach znajdą Państwo wykazy odmian, które mogą być przedmiotem obrotu w Unii Europejskiej, a Księga Ochrony stanowi spis odmian chronionych wyłącznym prawem, w stosunku do których, w przypadku reprodukcji konieczne jest odprowadzenie na rzecz hodowcy opłaty licencyjnej bądź opłaty od rozmnożeń własnych.

Krajowy Rejestr

Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych (CCA)

Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Warzywnych (CCV)

Księga Ochrony

Rozporządzenia umieszczone poniżej określają do jakich gatunków przyznawana jest w ramach de minimis dopłata do powierzchni obsianej lub obsadzonej kwalifikowanym materiałem siewnym oraz zawierają minimalne normy wysiewu na potrzeby uzyskania subwencji.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. z 2013 r., poz. 615) (.pdf)

Tutaj znajdą Państwo projekty nowych aktów prawnych lub proponowane zmiany w obowiązujących przepisach. Dostęp do projektów zmian w przepisach udostępniamy wyłącznie dla zalogowanych członków Polskiej Izby Nasiennej.
Chcesz mieć dostęp do projektów?
Pobierz deklarację przystąpienia i zostań członkiem Polskiej Izby Nasiennej.
Plik do pobrania: deklaracja członkowska (doc)

ZALOGUJ SIĘ