panstwowa_izba nasienna nasiona kwalifikat

jak zostać członkiem PIN?

/jak zostać członkiem PIN?
jak zostać członkiem PIN?2018-11-17T04:29:09+00:00

Przechwytywanie

Tutaj znajdą Państwo deklarację członkowską PIN.

Na stronie internetowej PIN dla zalogowanych członków Polskiej Izby Nasiennej udostępniamy dostęp do ważnych dodatkowych informacji i narzędzi.

Chcesz zostać członkiem PIN?
Pobierz deklarację przystąpienia i zostań członkiem Polskiej Izby Nasiennej.
Plik do pobrania: deklaracja-czlonkowska

Składki na rzecz PIN odprowadzane są raz w roku, w terminie do 30 czerwca, na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia :

S T A T U T

POLSKIEJ  IZBY   NASIENNEJ

 

uchwalony na zjeździe założycielskim w Warszawie

w dniu 1 sierpnia 1996 roku.

 

t e k s t    j e d n o l i t y([1])

 

Powołanie Polskiej Izby Nasiennej ma na celu kultywowanie pięknych i szlachetnych tradycji Związku Polskich Hodowców Roślin i Wytwórców Nasion oraz rozwijanie życzliwej i owocnej współpracy osób zajmujących się hodowlą roślin, produkcją i handlem materiałem siewnym.

 

 1. Postanowienia ogólne.

 

 • 1.
 1. Izba gospodarcza nosi nazwę „Polska Izba Nasienna”, zwana dalej Izbą. W stosunkach zagranicznych Izba używa nazwy w języku angielskim: „Polish Seed Trade Association”.([2])
 2. Izba działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych oraz niniejszego Statutu.([3])
 3. Izba posiada osobowość prawną.([4])

 

 • 2.
 1. Siedzibą Izby jest miasto Poznań.
 2. Izba działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

 

 • 3.

Izba jest dobrowolną organizacją zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych.

 

 • 4.

Izba może tworzyć komitety, sekcje branżowe, komisje, wydziały, regionalne oddziały oraz inne wewnętrzne komórki organizacyjne.([5])

 

 • 5 .

Izba używa pieczęci płaskiej z napisem „Polska Izba Nasienna w Poznaniu”. Wzór i wielkość pieczęci ustala Zarząd.

 

 1. Zadania Izby i sposób ich realizacji.

 

 • 6.

Zadaniem Izby jest:

 • ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych, organizacji krajowych i zagranicznych,
 • opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, zwłaszcza dotyczących hodowli roślin i nasiennictwa,
 • uczestniczenie na zasadach określonych w odrębnych przepisach w przygotowaniu projektów aktów prawnych, o których mowa w pkt.2,
 • dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania aktów prawnych, o których mowa w pkt. 2,

4a)  wykonywanie zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji publicznej,([6])

 • działanie na rzecz rozwoju i unowocześnienia hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych, w tym inicjowanie i prowadzenie badań,([7])
 • podejmowanie i organizowanie inicjatyw mających na celu integrację hodowców roślin, firm nasiennych i producentów materiału siewnego,([8])
 • koordynowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby oraz ułatwianie współpracy z kontrahentami zagranicznymi, w szczególności inicjowanie, organizacja oraz promocja spotkań oraz wydarzeń, w których biorą udział członkowie Izby, ([9])
 • ochrona praw hodowcy,([10])
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
 • realizacja wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem, wniosków i postulatów członków Izby.

 

 • 7.

Izba realizuje swoje zadania w szczególności przez:

 • delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych,
 • inicjowanie wobec odpowiednich organów władzy ustawodawczej i wykonawczej regulacji prawnych dotyczących hodowli i nasiennictwa oraz współpracę z tymi organami,
 • organizację szkoleń instruktażowych, zawodowych i kwalifikacyjnych,
 • gromadzenie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, organizacyjnych i technicznych wspomagających działalność gospodarczą członków Izby,
 • zbieranie i przekazywanie informacji członkom Izby o rynku krajowym i zagranicznym,

5a)  wydawanie biuletynów, instrukcji, przewodników itp.,([11])

 • organizowanie członków Izby w giełdach, targach i wystawach w kraju i zagranicą,
 • pomoc w egzekwowaniu przepisów ustawy o nasiennictwie,
 • wypracowanie nobilitacyjnego charakteru członkostwa w Izbie,
 • organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym,([12])
 • wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej,
 • utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z samorządami gospodarczymi o podobnych celach działania w kraju i zagranicą,
 • ponoszenie wydatków na zadania, o których mowa w § 6.([13])

 

III.  Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy podmiot gospodarczy mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący działalność w zakresie hodowli roślin i nasiennictwa.
 2. Członkiem stowarzyszonym może być każdy podmiot gospodarczy mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, związany z działalnością w zakresie hodowli roślin i nasiennictwa.
 3. Członkiem afiliowanym mogą być stowarzyszenia, związki, fundacje i inne podmioty zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej, związane z działalnością w zakresie hodowli roślin i nasiennictwa.
 4. Członkiem korespondencyjnym mogą być podmioty działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie mające siedziby lub nie zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna odznaczająca się wybitnymi zasługami dla hodowli roślin i nasiennictwa.

 

 • 9.
 1. Przyjęcie w poczet członków Izby, o których mowa w § 8 ust.1-4, następuje na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby doręcza się kandydatowi niezwłocznie po jej podjęciu.([15])

1a. Kandydat na członka zwyczajnego Izby w deklaracji, o której mowa w ust. 1, określa swoją przynależność do grupy przedsiębiorstw hodowlanych albo przedsiębiorstw nasiennych.([16])

1b. skreślony([17])

1c. Członek zwyczajny Izby może zmieniać swoją przynależność do grupy przedsiębiorstw hodowlanych albo przedsiębiorstw nasiennych zawiadamiając o tym na piśmie Zarząd.([18])

 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. ([19])

 

 1. Członkostwo w Izbie, o którym mowa w § 8 ust. 1-4, ustaje wskutek:
  1. wystąpienia z Izby zgłoszonego przez członka Izby w formie pisemnej,
  2. zaprzestania przez członka Izby działalności będącej podstawą zrzeszenia w Izbie,
  3. śmierci, likwidacji albo upadłości podmiotu będącego członkiem Izby,
  4. skreślenia z listy członków Izby uchwałą Zarządu.
 2. Zarząd stwierdza w drodze uchwały ustanie członkostwa w Izbie na skutek okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. a-c.
 3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Izby Zarząd może podjąć w przypadku niepłacenia przez członka Izby składek członkowskich przez okres 3 miesięcy liczonych od zakończenia roku obrotowego Izby.
 4. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Izby Zarząd podejmuje, jeżeli Komisja Rozjemcza lub Sąd stwierdzą, że członek Izby:
  1. narusza zasady etyki, a w szczególności narusza normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
  2. nie przestrzega postanowień Statutu Izby.

4a. Jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w ust. 3 lub w ust. 4, Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszenie w prawach członka Izby na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok od daty podjęcia uchwały. W przypadku ustania okoliczności, które spowodowały zawieszenie w prawach członka Izby, Zarząd, w możliwie najkrótszym terminie uchyla uchwałę w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby.([21])

 1. Walne Zgromadzenie może pozbawić członkostwa honorowego w przypadku rażącego naruszenia prawa lub zasad etyki.

 

 1. Od uchwał, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz § 10 ust. 2-4a, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.([23])
 2. Odwołanie rozpatruje się na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Izby. Uchwała Walnego Zgromadzenia Izby w sprawie odwołania jest ostateczna i zostaje niezwłocznie doręczona odwołującemu.
 3. Do chwili rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Izby odwołania od uchwały o skreśleniu z listy członków Izby skreślony członek Izby jest zawieszony w swoich prawach.

 

 • 12.
  1. Członkowie zwyczajni Izby mają prawo: ([24])
 • wybierać i być wybieranymi do organów Izby,
 • korzystania ze wszystkich form działalności Izby,
 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby,
 • uczestniczenia z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu Izby,
 • pełnej informacji o pracach Izby,
 • inicjować tworzenie i uczestniczyć w działalności komisji, sekcji, wydziałów oraz regionalnych oddziałów.
  1. Członek Izby zawieszony w prawach członka nie posiada w okresie zawieszenia uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i oraz nie posiada prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.([25])

 

Członkowie zwyczajni Izby zobowiązani są do:

 • przestrzegania Statutu i uchwał organów Izby,
 • kierowania się w swojej działalności gospodarczej zasadami etyki, w szczególności normami rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
 • udziału w realizacji celów statutowych Izby,
 • regularnego płacenia składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Izby,
 • aktywnego uczestniczenia w pracach Izby.

 

 1. Do członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 2-4, stosuje się odpowiednio § 12 ust. 1 pkt 2-6 i ust. 2 oraz § 13.
 2. Do członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 5, stosuje się odpowiednio § 12 ust. 1 pkt 2,3,5 i 6, a nadto mają oni prawo uczestniczyć w charakterze gości w Walnym Zgromadzeniu Izby.

 

 • 14. ([28])
  1. Członkowie Izby będący osobami prawnymi i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wykonują swoje prawa i obowiązki przez przedstawicieli, a będący osobami fizycznymi mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez przedstawicieli, przy czym członek Izby może być reprezentowany w pracach organów Izby lub jej wewnętrznych komórek organizacyjnych osobiście lub przez różnych swoich przedstawicieli.
  2. Przedstawicieli ustanawia osoba fizyczna lub organ zarządzający podmiotem gospodarczym.
  3. Przedstawiciel może reprezentować tylko jednego członka Izby.
  4. Przedstawiciel może działać osobiście bądź przez pełnomocnika.
  5. Przedstawicielem i pełnomocnikiem przedstawiciela nie może być osoba zatrudniona lub wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu gospodarczego prowadzącego lub związanego z działalnościąw zakresie hodowli roślin i nasiennictwa, który nie jest członkiem Izby.

 

 • 141

Skreślony([29])

 

 1. Organy Izby.

 

 • 15.

Organami Izby są:

 • Walne Zgromadzenie Izby,
 • Zarząd,

2a) skreślony([30])

 • Komisja Rewizyjna,
 • Komisja Rozjemcza.

 

 • 16.
  1. Wybory do organów Izby, o których mowa w § 15 pkt 2-4, przeprowadza się spośród nieograniczonej liczby kandydatów – reprezentantów członków zwyczajnych Izby, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie głosów, przy obecności co najmniej 50% członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 1 – w pierwszym terminie, albo niezależnie od liczby członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 1 – w drugim terminie.([31])
  2. Osoby wchodzące w skład organów Izby, o których mowa w § 15 pkt 2-4, wybierane są na 3 letnią kadencję, z zastrzeżeniem ust. 2c-2e.([32])

2a.  Mandaty członków organów Izby, o których mowa w ust. 2, wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Izby, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Izby, za ostatni rok ich kadencji, z zastrzeżeniem ust. 2b.([33])

2b.  Mandaty członków organów Izby, o których mowa w ust. 2, pierwszej kadencji, wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Izby, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Izby, za  rok 1999.([34])

2c. Bierne prawo wyborcze na funkcję Prezesa Izby przysługuje osobom, które były członkami Zarządu w poprzednich kadencjach.([35])

2d. W przypadku, gdy osoby, o których mowa w ust. 2c nie wyrażą zgody na kandydowanie lub nie uzyskają wymaganej większości w pierwszej turze głosowania, na funkcję Prezesa Izby kandydować może każdy reprezentant członka zwyczajnego Izby.([36])

2e. Zasady wyboru, o których mowa w ust. 2c-2d, stosuje się począwszy od wyborów przeprowadzonych w 2006 roku.([37])

 1. Odwołanie z organu Izby przed upływem kadencji następuje przy odpowiednim zastosowaniu postanowień ust. 1.

 

 • 17.
 1. Uchwały organów Izby podejmowane są na posiedzeniach, w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 16 i § 24 ust. 4 i 5.([38])
 2. W sprawach osobowych przeprowadza się głosowanie tajne.
 3. Głosowanie jawne może zostać zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.

 

 • 18.
  1. Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie Izby, które tworzą wszyscy członkowie Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4.([39])
  2. Walne Zgromadzenie Izby może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

 

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby jest uchwalenie preliminarza budżetowego Izby, programów działalności Izby, zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania opisowego Zarządu z działalności Izby, udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby mogą być także inne sprawy.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwoływane jest przez Zarząd – z własnej inicjatywy na podstawie uchwały Zarządu, bądź na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty podjęcia uchwały przez Zarząd albo zgłoszenia przez uprawnionego wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Jeżeli w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia przez uprawnionego wniosku, Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby, Komisja Rewizyjna lub 1/5 członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4, mają prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, stosując odpowiednio postanowienia ust. 3.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Izby Zarząd zobowiązany jest zawiadomić wszystkich członków Izby, na dwa tygodnie wcześniej, listem poleconym.

 

 • 20.
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Izby należy:
  • uchwalanie i zmiana Statutu Izby oraz podejmowanie uchwał w sprawach likwidacji Izby i przeznaczenia jej majątku,
  • zatwierdzanie uchwał Zarządu o powołaniu komitetów, sekcji branżowych, komisji, wydziałów, regionalnych oddziałów oraz innych wewnętrznych komórek organizacyjnych, a także uchwał określających ich zadania,([41])
  • wybór i odwołanie przed upływem kadencji Prezesa Izby oraz pozostałych członków Zarządu, a także członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej,([42])
  • uchwalanie preliminarza budżetowego Izby,
  • uchwalanie programów działalności Izby,
  • zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania opisowego Zarządu z działalności Izby,
  • podejmowanie corocznie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu z wykonania obowiązków,([43])
  • coroczne ustalanie wysokości wpisowego oraz wysokości składek członkowskich, a także jeżeli będzie to celowe upoważnianie Zarządu do obniżenia w indywidualnych przypadkach wysokości składki członkowskiej,([44])
  • ustalanie wysokości diet dla osób pracujących społecznie w organach Izby, o których mowa w § 15 pkt 2-4,
  • podejmowanie uchwał w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości Izby,
  • nadawanie oraz pozbawianie członkostwa honorowego Izby,([45])
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawach, o których mowa w § 11 ust. 1,([46])
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd.([47])
 2. Walne Zgromadzenie Izby może uchwalić regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Izby, regulamin wyboru do organów Izby, o których mowa w § 15 pkt 2-4, a także regulaminy pracy tych organów.([48])

 

 • 21.
 1. Obrady Walnego Zgromadzenia są ważne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Izby zapadają, zwykłą większością ważnie oddanych głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, przy obecności co najmniej 50% członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4 – w pierwszym terminie, albo niezależnie od liczby członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4 – w drugim terminie.([49])

 

Zarząd jest organem Izby, który działa pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Izby, kierując całokształtem działalności Izby, prowadzi sprawy Izby i reprezentuje ją na zewnątrz.

     

 • 23.
 1. Zarząd składa się z 4-7 osób, w tym Prezesa Izby oraz członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu na okres każdej kadencji ustala Walne Zgromadzenia Izby.([51])
 2. Wyboru członków Zarządu, w tym Prezesa Izby, dokonuje Walne Zgromadzenie Izby, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2c i 2d oraz z zastrzeżeniem ust. 2a niniejszego §. Na pozostałe funkcje w Zarządzie: wiceprezesa i skarbnika, Zarząd wybiera spośród siebie, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3.([52])

2a. Wyboru Prezesa Izby oraz wiceprezesa dokonuje się w taki sposób, aby w kolejno następujących po sobie kadencjach funkcja Prezesa Izby była w miarę możliwości pełniona zamiennie przez osobę reprezentującą członków zwyczajnych z grona przedsiębiorstw hodowlanych oraz z grona przedsiębiorstw nasiennych.([53])

 1. Wyboru wiceprezesa dokonuje się w taki sposób, aby w miarę możliwości odpowiednio do wyboru Prezesa Izby, jedna z tych osób, tj. Prezes Izby albo wiceprezes, reprezentowała członków zwyczajnych z grona przedsiębiorstw hodowlanych, a druga członków zwyczajnych z grona przedsiębiorstw nasiennych.([54])

3a skreślony([55])

 1. skreślony([56])
 2. Walne Zgromadzenie Izby może z ważnych powodów odwołać z pełnionej funkcji w Zarządzie, w tym z funkcji Prezesa Izby, przed upływem kadencji.([57])
 3. Wygaśnięcie przed upływem kadencji mandatu w Zarządzie, w tym mandatu Prezesa Izby następuje w razie:([58])
 4. ustania członkostwa w Izbie,
 5. pozbawienia osoby pełniącej funkcję będącej przedstawicielem podmiotu gospodarczego pełnomocnictwa do działania w imieniu tego podmiotu,
 6. zrzeczenia się pełnienia funkcji,
 7. śmierci osoby pełniącej funkcję.

6a. Wygaśnięcie mandatu w Zarządzie, w tym mandatu Prezesa Izby, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 6, potwierdza Zarząd w drodze uchwały.([59])

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu albo odwołania z Zarządu przed upływem kadencji, w tym Prezesa Izby, Zarząd pełni swe funkcje w zmniejszonym składzie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Izby.([60])
 2. Jeżeli na skutek wygaśnięcia mandatu albo odwołania z Zarządu przed upływem kadencji, w tym Prezesa Izby, liczba jego członków zmniejszy się o 1/3, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby, celem uzupełnienia składu Zarządu.([61])
 3. skreślony([62])
 4. Osoby wybrane w trakcie trwania kadencji do Zarządu pełnią swe funkcje do upływu kadencji osoby w miejsce której zostały wybrane.([63])

 

 • 24.
 1. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku.([64])
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Izby lub wiceprezes.([65])
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Izby lub wiceprezesa prowadzącego obrady.([66])
 4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie głosowania obiegowego.([67])
 5. W trybie, o którym mowa w ust. 4, nie mogą być podejmowane uchwały Zarządu zawierające stanowisko odnoszące się do spraw rozwiązania Izby, zmiany Statutu, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania opisowego z działalności Izby, powołania i odwołania z organów Izby.([68])

 

 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Izby,
  • kierowanie bieżącą działalnością Izby,
  • reprezentowanie Izby i jej spraw na zewnątrz,
  • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Izby i proponowanie porządku obrad,
  • ustalanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Izby odpowiednio do uchwalenia albo zatwierdzenia preliminarza budżetowego, programów działalności Izby, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania opisowego Zarządu z działalności Izby,
  • przygotowanie projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia Izby,
  • ustalanie organizacji Biura Izby i zasad wynagradzania pracowników Biura Izby,
  • podejmowanie uchwał o powołaniu komitetów, sekcji branżowych, komisji, wydziałów, regionalnych oddziałów oraz innych wewnętrznych komórek organizacyjnych, a także uchwał określających ich zadania oraz zasady działania,
  • podejmowanie uchwał o prowadzeniu przez Izbę działalności gospodarczej, w których określa się w szczególności przedmiot działalności gospodarczej, wewnętrzną komórkę organizacyjną Izby prowadzącą działalność gospodarczą oraz składniki majątkowe i niemajątkowe w oparciu, o które prowadzona jest działalność gospodarcza Izby,
  • przyjmowanie w poczet członków Izby, skreślanie z listy członków Izby oraz stwierdzanie ustania członkostwa,
  • podejmowanie na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Izby uchwał w sprawie obniżenia w indywidualnych przypadkach wysokości składki członkowskiej,
  • podejmowanie uchwał w sprawach zaciągnięcia i wysokości pożyczek i ich wysokości, kredytów, poręczeń, zobowiązań warunkowych, weksli.
 2. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji innych organów Izby należą do zakresu działania Zarządu.

 

 

 • 25a.

skreślony([70])

 

 • 25b.

skreślony([71])

 

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Izby wymagane jest współdziałanie dwu członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem ustanowionym na podstawie uchwały Zarządu.

 

 1. Organem doradczym w Izbie jest Rada Konsultacyjna, która składa się z przewodniczących komitetów i sekcji branżowych. Komitety i sekcje branżowe mogą delegować do składy Rady Konsultacyjnej także inne osoby.
 2. Przewodniczący komitetów i sekcji branżowych wybierani są na 3 letnią kadencję, trwającą równolegle z kadencją Zarządu Izby. Wyboru przewodniczących komitetów i sekcji branżowych dokonują odpowiednie komitety i sekcje branżowe. O wyborze powinien być poinformowany niezwłocznie Zarząd.
 3. Komitety i sekcje branżowe, które dokonały wyboru swojego przewodniczącego mogą z ważnych powodów odwołać z pełnionej funkcji przed upływem kadencji.
 4. Wygaśnięcie przed upływem kadencji mandatu przewodniczącego komitety oraz sekcji branżowej następuje w razie:
 • ustania członkostwa w Izbie,
 • pozbawienia osoby pełniącej funkcję będącej przedstawicielem podmiotu gospodarczego pełnomocnictwa do działania w imieniu tego podmiotu,
 • zrzeczenia się pełnienia funkcji,
 • śmierci osoby pełniącej funkcję.
 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu albo odwołania przed upływem kadencji, przewodniczącego komitetu lub sekcji branżowej, komitet albo sekcja branżowa dokonuje niezwłocznie wyboru nowego przewodniczącego, który zostaje jednocześnie członkiem Rady Konsultacyjnej. Postanowienia ust. 2 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.
 2. Osoby wybrane w trakcie trwania kadencji jako przewodniczący komitetu lub sekcji branżowych pełnią swe funkcje do upływu kadencji osoby w miejsce której zostały wybrane.
 3. Rada Konsultacyjna wybiera i odwołuje spośród swojego grona przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady Konsultacyjnej organizuje jej posiedzenia.
 4. W posiedzeniach Rady Konsultacyjnej powinien brać udział co najmniej jeden przedstawiciel Zarządu.

 

 • 26.([74])
  1. Powołuje się Biuro Izby.
  2. Biuro Izby zapewnia obsługę administracyjno-organizacyjną Izby, jej organów oraz wszystkich komórek organizacyjnych.

2a. skreślony([75])

2b. Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników Biura Izby, jak również zasady ich zatrudniania i wynagrodzenia,  określa w drodze uchwały Zarząd na wniosek Prezesa Izby. ([76])

 1. skreślony([77])

 

 • 27.

Komisja Rewizyjna jest organem stałego nadzoru i kontroli działalności Izby we wszystkich sferach jej działalności statutowej.

 

 • 28.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Izby.([78])
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rozjemczej nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. Do wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji albo odwołania przed upływem kadencji stosuje się odpowiednio § 23 ust. 5 i 6. W takim przypadku Komisja Rewizyjna pełni swoje zadania w zmniejszonym składzie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Izby.([79])
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 1 raz w roku.([80])

 

 • 29.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • badanie całokształtu działalności Izby, w tym dochodów i wydatków pod względem celowości i prawidłowości,
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z lustracji i żądanie wyjaśnień,([81])
 • przedstawianie uwag i wniosków Walnemu Zgromadzeniu Izby,
 • składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby,
 • przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Izby wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.

 

 • 30.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo:

 • wglądu do wszelkiej dokumentacji prowadzonej w Izbie,
 • żądania wyjaśnień od członków Zarządu i pracowników Biura Izby w sprawach związanych z przeprowadzaną kontrolą,
 • uczestniczenia w posiedzeniach Prezydium i Zarządu, jeżeli porządek obrad tego wymaga.([82])

 

 • 31.
  1. Komisja Rozjemcza składa się z 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Izby.([83])
  2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Komisji Rozjemczej.
  3. Komisja Rozjemcza wybiera spośród swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
  4. Do wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rozjemczej w trakcie kadencji albo odwołania przed upływem kadencji stosuje się odpowiednio § 23 ust.5 i 6. W takim przypadku Komisja Rozjemcza pełni swoje zadania w zmniejszonym składzie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Izby.([84])

 

 • 32.

Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy:

 • rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy członkami Izby,([85])
 • orzekanie o:
 1. naruszeniu przez członka Izby zasad etyki w działalności gospodarczej, a szczególności o naruszeniu norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
 2. nie przestrzeganiu przez członka Izby postanowień Statutu Izby,
 • wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej.

 

 • 33.
  1. Zadania określone w § 32 Komisja Rozjemcza wykonuje w 3-osobowych składach orzekających.
  2. skreślony([86])
  3. Skład orzekający, o którym mowa w ust. 1, wyznacza przewodniczący Komisji Rozjemczej, albo w jego zastępstwie – wiceprzewodniczący Komisji Rozjemczej.
  4. Zasady postępowania w sprawach, o których mowa w § 32, określa regulamin postępowania przed Komisją Rozjemczą uchwalony przez Walne Zgromadzenie Izby.

 

IVa. Sąd Arbitrażowy.([87])

 

 • 33a.
 1. Tworzy się Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Nasiennej, jako stałą i samodzielną jednostkę organizacyjną, powołaną do rozstrzygania sporów w zakresie działalno gospodarczej dotyczącej hodowli roślin i nasiennictwa.
 2. Arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Nasiennej, w tym Prezesa Sądu, powołuje i odwołuje, Zarząd Izby.
 3. W postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Polskiej Izbie Nasiennej stosuje się Procedury rozstrzygania sporów w handlu materiałem siewnym ISF, przy uwzględnieniu późniejszych zmian tych Procedur.([88])
 4. skreślony([89])

 

 1. Majątek Izby.

 

 • 34.
 1. Izba może posiadać majątek, który będą stanowić: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Dochody Izby pochodzą z:
  • składek członkowskich,
  • dochodów z majątku Izby,
  • subwencji, spadków, darowizn, zapisów,
  • dywidend i zysków z akcji i udziałów,

4a)  dochodów z działalności gospodarczej Izby,([90])

 • innych przychodów.
 1. Izba na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Izby może tworzyć fundusze celowe.([91])

3a.  Jeżeli będzie to uzasadnione potrzebami działalności danego komitetu lub sekcji branżowej, mogą one podjąć uchwałę o zobowiązaniu członków danego komitetu lub sekcji do sfinansowania tej działalności w całości lub w części.([92])

 1. Dochody uzyskiwane przez Izbę przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Izby.
 2. Izba prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

Walne Zgromadzenie Izby może ustanowić odznakę honorową za zasługi w działalności Izby. Uchwała ustanawiająca odznakę honorową określa wzór tej odznaki, zasady i tryb jej nadawania oraz noszenia.

 

Zmiana Statutu może być dokonana uchwałą Walnego Zgromadzenia Izby podjętą bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej 50% członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4 – w pierwszym terminie, albo w drugim terminie – niezależnie od liczby obecnych członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4, jeżeli wszyscy członkowie Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4, otrzymali łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenie Izby projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu.

 

 • 36.
  1. Uchwała o rozwiązaniu Izby podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie Izby większością 2/3 ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej 50% członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4 – w pierwszym terminie, albo w drugim terminie – niezależnie od liczby obecnych członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4, jeżeli wszyscy członkowie Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4, otrzymali łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenie Izby projekt uchwały w sprawie rozwiązania Izby.([95])
  2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, wyznacza się likwidatora.
  3. Likwidator zobowiązany jest zakończyć zadania realizowane przez Izbę, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i przekazać pozostały majątek Izby na cel określony w uchwale, o której mowa w ust.1, zbliżony do celów realizowanych przez Izbę.

 

 

Za zgodność:

 

 

 

Prezes Izby                                        Wiceprezes/Członek Prezydium

 

[1] Tekst jednolity Statutu Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu  został sporządzony przez Prezydium Polskiej Izby Nasiennej na podstawie § 3 uchwały  Nr 5 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu,  i uwzględnia zmiany wprowadzone:

 • uchwałą Nr 2 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej, zwanej „uchwałą Nr 2 z 1999 r.”,
 • uchwałą Nr 3 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej, zwanej „uchwałą Nr 3 z 1999 r.”,
 • uchwałą Nr 3 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej, zwanej „uchwałą Nr 3 z 2002 r.”,
 • uchwałą Nr 2 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu, zwanej „uchwałą Nr 2 z 2005 r.” ,
 • uchwałą Nr 6 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu, zwanej „uchwałą Nr 6 z 2009 r.” ,
 • uchwałą Nr 2 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu , zwanej  „uchwałą Nr 2 z 2010 r.”,
 • uchwałą Nr 3 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu , zwanej  „uchwałą Nr 3 z 2010 r.”,
 • uchwałą Nr 2 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu , zwanej  „uchwałą Nr 2 z 2011 r.”
 • uchwałą Nr 6 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu , zwanej  „uchwałą Nr 6 z 2013 r.”
 • uchwałą Nr 7 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu , zwanej „uchwałą Nr 7 z 2013 r.”
 • uchwałą Nr 5 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu , zwanej „uchwałą Nr 5 z 2014 r.”
 • uchwałą Nr 5 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia2017 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu , zwanej „uchwałą Nr 5 z 2017 r.”

[2] Ust. 1 w § 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

[3] Ust. 2 w § 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[4] Ust. 3 w § 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

[5] § 4 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

[6] Pkt 4a w § 6 dodany uchwałą Nr 3 z 2002 r.

[7] Pkt 5 w § 6 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

[8] Pkt 6 w § 6 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[9] Pkt 7 w § 6 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[10] Pkt 8 w § 6 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[11] Pkt 5a w § 7 dodany uchwałą Nr 3 z 2002 r.

[12] Pkt 9 w § 7 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

[13] Pkt 12 w § 7 dodany uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[14] § 8 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

[15] Ust. 1 w § 9 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[16] Ust. 1a w § 9 dodany uchwałą Nr 2 z 2010 r.

[17] Ust. 1b w § 9 dodany uchwałą Nr 2 z 2010 r. i skreślony uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[18] Ust. 1c w § 9 dodany uchwałą Nr 2 z 2010 r. i w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[19] Ust. 2 w § 9 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

[20] § 10 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

[21] Ust. 4a w § 10 dodany uchwałą Nr 2 z 2011 r.

[22] § 11 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

[23] Ust. 1 w § 11 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2011 r.

[24] § 12 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r. oraz uchwałą nr 2  2011 r.

[25] Ust. 2 w § 12 dodany uchwałą nr 2  2011 r.

[26] § 13 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

[27] § 13a dodany uchwałą Nr 3 z 2002 r. w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2011 r.

[28] § 14 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2014 r.

[29] § 141 dodany uchwałą Nr 3 z 1999 r. i skreślony uchwałą Nr 3 z 2002 r.

[30] Pkt 2a w § 15 dodany uchwałą Nr 2 z 2005 r. i skreślony uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[31] Ust. 1 w § 16 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[32] Ust. 2 w § 16 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

[33]  Ust. 2a w § 16 dodany uchwałą Nr 2 z 1999 r. i w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

[34] Ust. 2b § w 16 dodany uchwałą Nr 2 z 1999 r. i  w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

[35] Ust. 2c w § 16 dodany uchwałą Nr 2 z 2005 r.

[36] Ust. 2d w § 16 dodany uchwałą Nr 2 z 2005 r.

[37] Ust. 2e w § 16 dodany uchwałą Nr 2 z 2005 r.

[38] Ust. 1 w  § 17 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[39] Ust. 1 w § 18 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

[40] § 19 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[41] Pkt 2 w § 20 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

[42] Pkt 3 w § 20 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[43] Pkt 7 w § 20 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

[44] Pkt 8 w § 20 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

[45] Pkt 11 w § 20 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

[46] Pkt 12 w § 20 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

[47] Pkt 13 w § 20 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[48] Ust. 2 w § 20 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

[49] Ust. 2 w § 21 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[50] § 22 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[51] Ust. 1 w § 23 w brzmieniu ustalonym w uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[52] Ust. 2 w § 23 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[53] Ust. 2a w § 23 dodany uchwałą Nr 2 z 2010 r.

[54] Ust. 3 w § 23 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[55] Ust. 3a w § 23 skreślony uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[56] Ust. 4 w § 23 skreślony uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[57] Ust. 5 w § 23 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[58] Ust. 6 w § 23 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[59] Ust. 6a w § 23 dodany uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[60] Ust. 7 w § 23 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[61] Ust. 8 w § 23 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[62] Ust. 9 w § 23 skreślony uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[63] Ust. 10 w § 23 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[64] Ust. 1 w § 24 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[65] Ust. 2 w § 24 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2010 r. uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[66] Ust. 3 w § 24 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[67] Ust. 4 w § 24 dodany uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[68] Ust. 5 w § 24 dodany uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[69] § 25 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[70] § 25a skreślony uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[71] § 25b skreślony uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[72] § 25c dodany uchwałą Nr 2 z 2005 r. i w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[73] § 25 d dodany uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[74] § 26 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r., z wyjątkiem ust. 2a, 2b oraz 3.

[75] Ust. 2a w skreślony uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[76] Ust. 2b w § 26 dodany uchwałą Nr 2 z 2010 r. i w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[77] Ust. 3 § 26. skreślony uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[78] Ust. 1 w § 28 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

[79] Ust. 4 w § 28 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

[80] Ust. 5 w § 28 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

[81] Pkt 2 w § 29 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[82] Pkt 3 w § 30 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[83] Ust 1 w § 31 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

[84] Ust 4 w § 31 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

[85] Pkt 1 w § 32 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

[86] Ust. 2 w § 33 skreślony uchwałą Nr 3 z 2002 r.

[87] Rozdział IVa dodany uchwałą Nr 3 z 2002 r.

[88] Ust. 3 w § 33a w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[89] Ust. 4 w § 33a  skreślony uchwałą Nr 7 z 2013 r.

[90] Pkt 4a w § 34 ust. 2 dodany uchwałą Nr 6 z 2013 r.

[91] Ust. 3 w § 34 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

[92] Ust. 3a w § 34 dodany uchwałą Nr 2 z 2005 r.

[93] § 34a dodany uchwałą Nr 3 z 2010 r.

[94] § 35 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

[95] Ust. 1 w § 36 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

S T A T U T
POLSKIEJ IZBY NASIENNEJ

uchwalony na zjeździe założycielskim w Warszawie

w dniu 1 sierpnia 1996 roku.

t e k s t j e d n o l i t y(1)

Powołanie Polskiej Izby Nasiennej ma na celu kultywowanie pięknych i szlachetnych tradycji Związku Polskich Hodowców Roślin i Wytwórców Nasion oraz rozwijanie życzliwej i owocnej współpracy osób zajmujących się hodowlą roślin, produkcją i handlem materiałem siewnym.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Izba gospodarcza nosi nazwę „Polska Izba Nasienna”, zwana dalej Izbą. W stosunkach zagranicznych Izba używa nazwy w języku angielskim: „Polish Seed Trade Association”.(2)

 2. Izba działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych oraz niniejszego Statutu.(3)

 3. Izba posiada osobowość prawną.(4)

§ 2.

 1. Siedzibą Izby jest miasto Poznań.

 2. Izba działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3.

Izba jest dobrowolną organizacją zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych.

§ 4.

Izba może tworzyć komitety, sekcje branżowe, komisje, wydziały, regionalne oddziały oraz inne wewnętrzne komórki organizacyjne.(5)

§ 5 .

Izba używa pieczęci płaskiej z napisem „Polska Izba Nasienna w Poznaniu”. Wzór i wielkość pieczęci ustala Zarząd.

II. Zadania Izby i sposób ich realizacji.

§ 6.

Zadaniem Izby jest:

 1. ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych, organizacji krajowych i zagranicznych,

 2. opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, zwłaszcza dotyczących hodowli roślin i nasiennictwa,

 3. uczestniczenie na zasadach określonych w odrębnych przepisach w przygotowaniu projektów aktów prawnych, o których mowa w pkt.2,

 4. dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania aktów prawnych, o których mowa w pkt. 2,

4a) wykonywanie zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji publicznej,(6)

 1. działanie na rzecz rozwoju i unowocześnienia hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych, w tym inicjowanie i prowadzenie badań,(7)

 2. podejmowanie i organizowanie inicjatyw mających na celu integrację hodowców roślin, firm nasiennych i producentów materiału siewnego,(8)

 3. koordynowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby oraz ułatwianie współpracy z kontrahentami zagranicznymi, w szczególności inicjowanie, organizacja oraz promocja spotkań oraz wydarzeń, w których biorą udział członkowie Izby, (9)

 4. ochrona praw hodowcy,(10)

 5. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,

 6. realizacja wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem, wniosków i postulatów członków Izby.

§ 7.

Izba realizuje swoje zadania w szczególności przez:

 1. delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych,

 2. inicjowanie wobec odpowiednich organów władzy ustawodawczej i wykonawczej regulacji prawnych dotyczących hodowli i nasiennictwa oraz współpracę z tymi organami,

 3. organizację szkoleń instruktażowych, zawodowych i kwalifikacyjnych,

 4. gromadzenie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, organizacyjnych i technicznych wspomagających działalność gospodarczą członków Izby,

 5. zbieranie i przekazywanie informacji członkom Izby o rynku krajowym i zagranicznym,

5a) wydawanie biuletynów, instrukcji, przewodników itp.,(11)

 1. organizowanie członków Izby w giełdach, targach i wystawach w kraju i zagranicą,

 2. pomoc w egzekwowaniu przepisów ustawy o nasiennictwie,

 3. wypracowanie nobilitacyjnego charakteru członkostwa w Izbie,

 4. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym,(12)

 5. wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej,

 6. utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z samorządami gospodarczymi o podobnych celach działania w kraju i zagranicą,

 7. ponoszenie wydatków na zadania, o których mowa w § 6.(13)

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 8.(14)

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy podmiot gospodarczy mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący działalność w zakresie hodowli roślin i nasiennictwa.

 2. Członkiem stowarzyszonym może być każdy podmiot gospodarczy mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, związany z działalnością w zakresie hodowli roślin i nasiennictwa.

 3. Członkiem afiliowanym mogą być stowarzyszenia, związki, fundacje i inne podmioty zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej, związane z działalnością w zakresie hodowli roślin i nasiennictwa.

 4. Członkiem korespondencyjnym mogą być podmioty działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie mające siedziby lub nie zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna odznaczająca się wybitnymi zasługami dla hodowli roślin i nasiennictwa.

§ 9.

 1. Przyjęcie w poczet członków Izby, o których mowa w § 8 ust.1-4, następuje na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby doręcza się kandydatowi niezwłocznie po jej podjęciu.(15)

1a. Kandydat na członka zwyczajnego Izby w deklaracji, o której mowa w ust. 1, określa swoją przynależność do grupy przedsiębiorstw hodowlanych albo przedsiębiorstw nasiennych.(16)

1b. skreślony(17)

1c. Członek zwyczajny Izby może zmieniać swoją przynależność do grupy przedsiębiorstw hodowlanych albo przedsiębiorstw nasiennych zawiadamiając o tym na piśmie Zarząd.(18)

 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. (19)

§ 10.(20)

 1. Członkostwo w Izbie, o którym mowa w § 8 ust. 1-4, ustaje wskutek:

  1. wystąpienia z Izby zgłoszonego przez członka Izby w formie pisemnej,

  2. zaprzestania przez członka Izby działalności będącej podstawą zrzeszenia w Izbie,

  3. śmierci, likwidacji albo upadłości podmiotu będącego członkiem Izby,

  4. skreślenia z listy członków Izby uchwałą Zarządu.

 2. Zarząd stwierdza w drodze uchwały ustanie członkostwa w Izbie na skutek okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. a-c.

 3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Izby Zarząd może podjąć w przypadku niepłacenia przez członka Izby składek członkowskich przez okres 3 miesięcy liczonych od zakończenia roku obrotowego Izby.

 4. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Izby Zarząd podejmuje, jeżeli Komisja Rozjemcza lub Sąd stwierdzą, że członek Izby:

  1. narusza zasady etyki, a w szczególności narusza normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,

  2. nie przestrzega postanowień Statutu Izby.

4a. Jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w ust. 3 lub w ust. 4, Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszenie w prawach członka Izby na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok od daty podjęcia uchwały. W przypadku ustania okoliczności, które spowodowały zawieszenie w prawach członka Izby, Zarząd, w możliwie najkrótszym terminie uchyla uchwałę w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby.(21)

 1. Walne Zgromadzenie może pozbawić członkostwa honorowego w przypadku rażącego naruszenia prawa lub zasad etyki.

§ 11.(22)

 1. Od uchwał, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz § 10 ust. 2-4a, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.(23)

 2. Odwołanie rozpatruje się na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Izby. Uchwała Walnego Zgromadzenia Izby w sprawie odwołania jest ostateczna i zostaje niezwłocznie doręczona odwołującemu.

 3. Do chwili rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Izby odwołania od uchwały o skreśleniu z listy członków Izby skreślony członek Izby jest zawieszony w swoich prawach.

§ 12.

  1. Członkowie zwyczajni Izby mają prawo: (24)

 1. wybierać i być wybieranymi do organów Izby,

 2. korzystania ze wszystkich form działalności Izby,

 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby,

 4. uczestniczenia z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu Izby,

 5. pełnej informacji o pracach Izby,

 6. inicjować tworzenie i uczestniczyć w działalności komisji, sekcji, wydziałów oraz regionalnych oddziałów.

  1. Członek Izby zawieszony w prawach członka nie posiada w okresie zawieszenia uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i oraz nie posiada prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.(25)

§ 13.(26)

Członkowie zwyczajni Izby zobowiązani są do:

 1. przestrzegania Statutu i uchwał organów Izby,

 2. kierowania się w swojej działalności gospodarczej zasadami etyki, w szczególności normami rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,

 3. udziału w realizacji celów statutowych Izby,

 4. regularnego płacenia składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Izby,

 5. aktywnego uczestniczenia w pracach Izby.

§ 13a.(27)

 1. Do członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 2-4, stosuje się odpowiednio § 12 ust. 1 pkt 2-6 i ust. 2 oraz § 13.

 2. Do członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 5, stosuje się odpowiednio § 12 ust. 1 pkt 2,3,5 i 6, a nadto mają oni prawo uczestniczyć w charakterze gości w Walnym Zgromadzeniu Izby.

§ 14. (28)

  1. Członkowie Izby będący osobami prawnymi i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wykonują swoje prawa i obowiązki przez przedstawicieli, a będący osobami fizycznymi mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez przedstawicieli, przy czym członek Izby może być reprezentowany w pracach organów Izby lub jej wewnętrznych komórek organizacyjnych osobiście lub przez różnych swoich przedstawicieli.

  2. Przedstawicieli ustanawia osoba fizyczna lub organ zarządzający podmiotem gospodarczym.

  3. Przedstawiciel może reprezentować tylko jednego członka Izby.

  4. Przedstawiciel może działać osobiście bądź przez pełnomocnika.

  5. Przedstawicielem i pełnomocnikiem przedstawiciela nie może być osoba zatrudniona lub wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu gospodarczego prowadzącego lub związanego z działalnością w zakresie hodowli roślin i nasiennictwa, który nie jest członkiem Izby.

§ 141

Skreślony(29)

IV. Organy Izby.

§ 15.

Organami Izby są:

  1. Walne Zgromadzenie Izby,

  2. Zarząd,

2a) skreślony(30)

  1. Komisja Rewizyjna,

  2. Komisja Rozjemcza.

§ 16.

   1. Wybory do organów Izby, o których mowa w § 15 pkt 2-4, przeprowadza się spośród nieograniczonej liczby kandydatów – reprezentantów członków zwyczajnych Izby, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie głosów, przy obecności co najmniej 50% członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 1 – w pierwszym terminie, albo niezależnie od liczby członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 1 – w drugim terminie.(31)

   2. Osoby wchodzące w skład organów Izby, o których mowa w § 15 pkt 2-4, wybierane są na 3 letnią kadencję, z zastrzeżeniem ust. 2c-2e.(32)

2a. Mandaty członków organów Izby, o których mowa w ust. 2, wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Izby, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Izby, za ostatni rok ich kadencji, z zastrzeżeniem ust. 2b.(33)

2b. Mandaty członków organów Izby, o których mowa w ust. 2, pierwszej kadencji, wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Izby, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Izby, za rok 1999.(34)

2c. Bierne prawo wyborcze na funkcję Prezesa Izby przysługuje osobom, które były członkami Zarządu w poprzednich kadencjach.(35)

2d. W przypadku, gdy osoby, o których mowa w ust. 2c nie wyrażą zgody na kandydowanie lub nie uzyskają wymaganej większości w pierwszej turze głosowania, na funkcję Prezesa Izby kandydować może każdy reprezentant członka zwyczajnego Izby.(36)

2e. Zasady wyboru, o których mowa w ust. 2c-2d, stosuje się począwszy od wyborów przeprowadzonych w 2006 roku.(37)

 1. Odwołanie z organu Izby przed upływem kadencji następuje przy odpowiednim zastosowaniu postanowień ust. 1.

§ 17.

 1. Uchwały organów Izby podejmowane są na posiedzeniach, w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 16 i § 24 ust. 4 i 5.(38)

 2. W sprawach osobowych przeprowadza się głosowanie tajne.

 3. Głosowanie jawne może zostać zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.

§ 18.

  1. Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie Izby, które tworzą wszyscy członkowie Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4.(39)

  2. Walne Zgromadzenie Izby może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

§ 19.(40)

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby jest uchwalenie preliminarza budżetowego Izby, programów działalności Izby, zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania opisowego Zarządu z działalności Izby, udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby mogą być także inne sprawy.

 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwoływane jest przez Zarząd – z własnej inicjatywy na podstawie uchwały Zarządu, bądź na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby powinno się odbyć nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty podjęcia uchwały przez Zarząd albo zgłoszenia przez uprawnionego wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Jeżeli w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia przez uprawnionego wniosku, Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby, Komisja Rewizyjna lub 1/5 członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4, mają prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, stosując odpowiednio postanowienia ust. 3.

 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Izby Zarząd zobowiązany jest zawiadomić wszystkich członków Izby, na dwa tygodnie wcześniej, listem poleconym.

§ 20.

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Izby należy:

  1. uchwalanie i zmiana Statutu Izby oraz podejmowanie uchwał w sprawach likwidacji Izby i przeznaczenia jej majątku,

  2. zatwierdzanie uchwał Zarządu o powołaniu komitetów, sekcji branżowych, komisji, wydziałów, regionalnych oddziałów oraz innych wewnętrznych komórek organizacyjnych, a także uchwał określających ich zadania,(41)

  3. wybór i odwołanie przed upływem kadencji Prezesa Izby oraz pozostałych członków Zarządu, a także członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej,(42)

  4. uchwalanie preliminarza budżetowego Izby,

  5. uchwalanie programów działalności Izby,

  6. zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania opisowego Zarządu z działalności Izby,

  7. podejmowanie corocznie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu z wykonania obowiązków,(43)

  8. coroczne ustalanie wysokości wpisowego oraz wysokości składek członkowskich, a także jeżeli będzie to celowe upoważnianie Zarządu do obniżenia w indywidualnych przypadkach wysokości składki członkowskiej,(44)

  9. ustalanie wysokości diet dla osób pracujących społecznie w organach Izby, o których mowa w § 15 pkt 2-4,

  10. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości Izby,

  11. nadawanie oraz pozbawianie członkostwa honorowego Izby,(45)

  12. rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawach, o których mowa w § 11 ust. 1,(46)

  13. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd.(47)

 2. Walne Zgromadzenie Izby może uchwalić regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Izby, regulamin wyboru do organów Izby, o których mowa w § 15 pkt 2-4, a także regulaminy pracy tych organów.(48)

§ 21.

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia są ważne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z § 19 ust. 3 Statutu.

 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Izby zapadają, zwykłą większością ważnie oddanych głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, przy obecności co najmniej 50% członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4 – w pierwszym terminie, albo niezależnie od liczby członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4 – w drugim terminie.(49)

§ 22.(50)

Zarząd jest organem Izby, który działa pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Izby, kierując całokształtem działalności Izby, prowadzi sprawy Izby i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 23.

 1. Zarząd składa się z 4-7 osób, w tym Prezesa Izby oraz członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu na okres każdej kadencji ustala Walne Zgromadzenia Izby.(51)

 2. Wyboru członków Zarządu, w tym Prezesa Izby, dokonuje Walne Zgromadzenie Izby, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2c i 2d oraz z zastrzeżeniem ust. 2a niniejszego §. Na pozostałe funkcje w Zarządzie: wiceprezesa i skarbnika, Zarząd wybiera spośród siebie, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3.(52)

2a. Wyboru Prezesa Izby oraz wiceprezesa dokonuje się w taki sposób, aby w kolejno następujących po sobie kadencjach funkcja Prezesa Izby była w miarę możliwości pełniona zamiennie przez osobę reprezentującą członków zwyczajnych z grona przedsiębiorstw hodowlanych oraz z grona przedsiębiorstw nasiennych.(53)

 1. Wyboru wiceprezesa dokonuje się w taki sposób, aby w miarę możliwości odpowiednio do wyboru Prezesa Izby, jedna z tych osób, tj. Prezes Izby albo wiceprezes, reprezentowała członków zwyczajnych z grona przedsiębiorstw hodowlanych, a druga członków zwyczajnych z grona przedsiębiorstw nasiennych.(54)

3a skreślony(55)

 1. skreślony(56)

 2. Walne Zgromadzenie Izby może z ważnych powodów odwołać z pełnionej funkcji w Zarządzie, w tym z funkcji Prezesa Izby, przed upływem kadencji.(57)

 3. Wygaśnięcie przed upływem kadencji mandatu w Zarządzie, w tym mandatu Prezesa Izby następuje w razie:(58)

 1. ustania członkostwa w Izbie,

 2. pozbawienia osoby pełniącej funkcję będącej przedstawicielem podmiotu gospodarczego pełnomocnictwa do działania w imieniu tego podmiotu,

 3. zrzeczenia się pełnienia funkcji,

 4. śmierci osoby pełniącej funkcję.

6a. Wygaśnięcie mandatu w Zarządzie, w tym mandatu Prezesa Izby, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 6, potwierdza Zarząd w drodze uchwały.(59)

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu albo odwołania z Zarządu przed upływem kadencji, w tym Prezesa Izby, Zarząd pełni swe funkcje w zmniejszonym składzie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Izby.(60)

 2. Jeżeli na skutek wygaśnięcia mandatu albo odwołania z Zarządu przed upływem kadencji, w tym Prezesa Izby, liczba jego członków zmniejszy się o 1/3, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby, celem uzupełnienia składu Zarządu.(61)

 3. skreślony(62)

 4. Osoby wybrane w trakcie trwania kadencji do Zarządu pełnią swe funkcje do upływu kadencji osoby w miejsce której zostały wybrane.(63)

§ 24.

 1. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku.(64)

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Izby lub wiceprezes.(65)

 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Izby lub wiceprezesa prowadzącego obrady.(66)

 4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie głosowania obiegowego.(67)

 5. W trybie, o którym mowa w ust. 4, nie mogą być podejmowane uchwały Zarządu zawierające stanowisko odnoszące się do spraw rozwiązania Izby, zmiany Statutu, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania opisowego z działalności Izby, powołania i odwołania z organów Izby.(68)

§ 25.(69)

 1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

  1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Izby,

  2. kierowanie bieżącą działalnością Izby,

  3. reprezentowanie Izby i jej spraw na zewnątrz,

  4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Izby i proponowanie porządku obrad,

  5. ustalanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Izby odpowiednio do uchwalenia albo zatwierdzenia preliminarza budżetowego, programów działalności Izby, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania opisowego Zarządu z działalności Izby,

  6. przygotowanie projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia Izby,

  7. ustalanie organizacji Biura Izby i zasad wynagradzania pracowników Biura Izby,

  8. podejmowanie uchwał o powołaniu komitetów, sekcji branżowych, komisji, wydziałów, regionalnych oddziałów oraz innych wewnętrznych komórek organizacyjnych, a także uchwał określających ich zadania oraz zasady działania,

  9. podejmowanie uchwał o prowadzeniu przez Izbę działalności gospodarczej, w których określa się w szczególności przedmiot działalności gospodarczej, wewnętrzną komórkę organizacyjną Izby prowadzącą działalność gospodarczą oraz składniki majątkowe i niemajątkowe w oparciu, o które prowadzona jest działalność gospodarcza Izby,

  10. przyjmowanie w poczet członków Izby, skreślanie z listy członków Izby oraz stwierdzanie ustania członkostwa,

  11. podejmowanie na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Izby uchwał w sprawie obniżenia w indywidualnych przypadkach wysokości składki członkowskiej,

  12. podejmowanie uchwał w sprawach zaciągnięcia i wysokości pożyczek i ich wysokości, kredytów, poręczeń, zobowiązań warunkowych, weksli.

 1. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji innych organów Izby należą do zakresu działania Zarządu.

§ 25a.

skreślony(70)

§ 25b.

skreślony(71)

§ 25c.(72)

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Izby wymagane jest współdziałanie dwu członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem ustanowionym na podstawie uchwały Zarządu.

§25d.(73)

 1. Organem doradczym w Izbie jest Rada Konsultacyjna, która składa się z przewodniczących komitetów i sekcji branżowych. Komitety i sekcje branżowe mogą delegować do składy Rady Konsultacyjnej także inne osoby.

 2. Przewodniczący komitetów i sekcji branżowych wybierani są na 3 letnią kadencję, trwającą równolegle z kadencją Zarządu Izby. Wyboru przewodniczących komitetów i sekcji branżowych dokonują odpowiednie komitety i sekcje branżowe. O wyborze powinien być poinformowany niezwłocznie Zarząd.

 3. Komitety i sekcje branżowe, które dokonały wyboru swojego przewodniczącego mogą z ważnych powodów odwołać z pełnionej funkcji przed upływem kadencji.

 4. Wygaśnięcie przed upływem kadencji mandatu przewodniczącego komitety oraz sekcji branżowej następuje w razie:

 1. ustania członkostwa w Izbie,

 2. pozbawienia osoby pełniącej funkcję będącej przedstawicielem podmiotu gospodarczego pełnomocnictwa do działania w imieniu tego podmiotu,

 3. zrzeczenia się pełnienia funkcji,

 4. śmierci osoby pełniącej funkcję.

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu albo odwołania przed upływem kadencji, przewodniczącego komitetu lub sekcji branżowej, komitet albo sekcja branżowa dokonuje niezwłocznie wyboru nowego przewodniczącego, który zostaje jednocześnie członkiem Rady Konsultacyjnej. Postanowienia ust. 2 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

 2. Osoby wybrane w trakcie trwania kadencji jako przewodniczący komitetu lub sekcji branżowych pełnią swe funkcje do upływu kadencji osoby w miejsce której zostały wybrane.

 3. Rada Konsultacyjna wybiera i odwołuje spośród swojego grona przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady Konsultacyjnej organizuje jej posiedzenia.

 4. W posiedzeniach Rady Konsultacyjnej powinien brać udział co najmniej jeden przedstawiciel Zarządu.

§ 26.(74)

   1. Powołuje się Biuro Izby.

   2. Biuro Izby zapewnia obsługę administracyjno-organizacyjną Izby, jej organów oraz wszystkich komórek organizacyjnych.

2a. skreślony(75)

2b. Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i obowiązków pracowników Biura Izby, jak również zasady ich zatrudniania i wynagrodzenia, określa w drodze uchwały Zarząd na wniosek Prezesa Izby. (76)

   1. skreślony(77)

§ 27.

Komisja Rewizyjna jest organem stałego nadzoru i kontroli działalności Izby we wszystkich sferach jej działalności statutowej.

§ 28.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Izby.(78)

 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rozjemczej nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.

 3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 4. Do wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji albo odwołania przed upływem kadencji stosuje się odpowiednio § 23 ust. 5 i 6. W takim przypadku Komisja Rewizyjna pełni swoje zadania w zmniejszonym składzie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Izby.(79)

 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 1 raz w roku.(80)

§ 29.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. badanie całokształtu działalności Izby, w tym dochodów i wydatków pod względem celowości i prawidłowości,

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z lustracji i żądanie wyjaśnień,(81)

 3. przedstawianie uwag i wniosków Walnemu Zgromadzeniu Izby,

 4. składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby,

 5. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Izby wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.

§ 30.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo:

 1. wglądu do wszelkiej dokumentacji prowadzonej w Izbie,

 2. żądania wyjaśnień od członków Zarządu i pracowników Biura Izby w sprawach związanych z przeprowadzaną kontrolą,

 3. uczestniczenia w posiedzeniach Prezydium i Zarządu, jeżeli porządek obrad tego wymaga.(82)

§ 31.

  1. Komisja Rozjemcza składa się z 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Izby.(83)

  2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Komisji Rozjemczej.

  3. Komisja Rozjemcza wybiera spośród swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

  4. Do wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rozjemczej w trakcie kadencji albo odwołania przed upływem kadencji stosuje się odpowiednio § 23 ust.5 i 6. W takim przypadku Komisja Rozjemcza pełni swoje zadania w zmniejszonym składzie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Izby.(84)

§ 32.

Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy:

 1. rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy członkami Izby,(85)

 2. orzekanie o:

 1. naruszeniu przez członka Izby zasad etyki w działalności gospodarczej, a szczególności o naruszeniu norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,

 2. nie przestrzeganiu przez członka Izby postanowień Statutu Izby,

 1. wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej.

§ 33.

  1. Zadania określone w § 32 Komisja Rozjemcza wykonuje w 3-osobowych składach orzekających.

  2. skreślony(86)

  3. Skład orzekający, o którym mowa w ust. 1, wyznacza przewodniczący Komisji Rozjemczej, albo w jego zastępstwie – wiceprzewodniczący Komisji Rozjemczej.

  4. Zasady postępowania w sprawach, o których mowa w § 32, określa regulamin postępowania przed Komisją Rozjemczą uchwalony przez Walne Zgromadzenie Izby.

IVa. Sąd Arbitrażowy.(87)

§ 33a.

 1. Tworzy się Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Izbie Nasiennej, jako stałą i samodzielną jednostkę organizacyjną, powołaną do rozstrzygania sporów w zakresie działalno gospodarczej dotyczącej hodowli roślin i nasiennictwa.

 2. Arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Nasiennej, w tym Prezesa Sądu, powołuje i odwołuje, Zarząd Izby.

 3. W postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Polskiej Izbie Nasiennej stosuje się Procedury rozstrzygania sporów w handlu materiałem siewnym ISF, przy uwzględnieniu późniejszych zmian tych Procedur.(88)

 4. skreślony(89)

V. Majątek Izby.

§ 34.

 1. Izba może posiadać majątek, który będą stanowić: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 2. Dochody Izby pochodzą z:

  1. składek członkowskich,

  2. dochodów z majątku Izby,

  3. subwencji, spadków, darowizn, zapisów,

  4. dywidend i zysków z akcji i udziałów,

4a) dochodów z działalności gospodarczej Izby,(90)

  1. innych przychodów.

 1. Izba na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Izby może tworzyć fundusze celowe.(91)

3a. Jeżeli będzie to uzasadnione potrzebami działalności danego komitetu lub sekcji branżowej, mogą one podjąć uchwałę o zobowiązaniu członków danego komitetu lub sekcji do sfinansowania tej działalności w całości lub w części.(92)

 1. Dochody uzyskiwane przez Izbę przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Izby.

 2. Izba prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 34a.(93)

Walne Zgromadzenie Izby może ustanowić odznakę honorową za zasługi w działalności Izby. Uchwała ustanawiająca odznakę honorową określa wzór tej odznaki, zasady i tryb jej nadawania oraz noszenia.

§ 35.(94)

Zmiana Statutu może być dokonana uchwałą Walnego Zgromadzenia Izby podjętą bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej 50% członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4 – w pierwszym terminie, albo w drugim terminie – niezależnie od liczby obecnych członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4, jeżeli wszyscy członkowie Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4, otrzymali łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenie Izby projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu.

§ 36.

  1. Uchwała o rozwiązaniu Izby podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie Izby większością 2/3 ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej 50% członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4 – w pierwszym terminie, albo w drugim terminie – niezależnie od liczby obecnych członków Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4, jeżeli wszyscy członkowie Izby, o których mowa w § 8 ust. 1-4, otrzymali łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenie Izby projekt uchwały w sprawie rozwiązania Izby.(95)

  2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, wyznacza się likwidatora.

  3. Likwidator zobowiązany jest zakończyć zadania realizowane przez Izbę, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i przekazać pozostały majątek Izby na cel określony w uchwale, o której mowa w ust.1, zbliżony do celów realizowanych przez Izbę.

Za zgodność:              Prezes Izby Wiceprezes/Członek Prezydium:

   

1 Tekst jednolity Statutu Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu został sporządzony przez Prezydium Polskiej Izby Nasiennej na podstawie § 3 uchwały Nr 5 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu, i uwzględnia zmiany wprowadzone:

 1. uchwałą Nr 2 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej, zwanej „uchwałą Nr 2 z 1999 r.”,

 2. uchwałą Nr 3 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej, zwanej „uchwałą Nr 3 z 1999 r.”,

 3. uchwałą Nr 3 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej, zwanej „uchwałą Nr 3 z 2002 r.”,

 4. uchwałą Nr 2 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu, zwanej „uchwałą Nr 2 z 2005 r.” ,

 5. uchwałą Nr 6 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu, zwanej „uchwałą Nr 6 z 2009 r.” ,

 6. uchwałą Nr 2 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu , zwanej „uchwałą Nr 2 z 2010 r.”,

 7. uchwałą Nr 3 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu , zwanej „uchwałą Nr 3 z 2010 r.”,

 8. uchwałą Nr 2 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu , zwanej „uchwałą Nr 2 z 2011 r.”

 9. uchwałą Nr 6 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu , zwanej „uchwałą Nr 6 z 2013 r.”

 10. uchwałą Nr 7 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu , zwanej „uchwałą Nr 7 z 2013 r.”

 11. uchwałą Nr 5 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu , zwanej „uchwałą Nr 5 z 2014 r.”

 12. uchwałą Nr 5 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia2017 r. w sprawie zmian w Statucie Polskiej Izby Nasiennej w Poznaniu , zwanej „uchwałą Nr 5 z 2017 r.”

2 Ust. 1 w § 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

3 Ust. 2 w § 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

4 Ust. 3 w § 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

5 § 4 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

6 Pkt 4a w § 6 dodany uchwałą Nr 3 z 2002 r.

7 Pkt 5 w § 6 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

8 Pkt 6 w § 6 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

9 Pkt 7 w § 6 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

10 Pkt 8 w § 6 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

11 Pkt 5a w § 7 dodany uchwałą Nr 3 z 2002 r.

12 Pkt 9 w § 7 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

13 Pkt 12 w § 7 dodany uchwałą Nr 5 z 2017 r.

14 § 8 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

15 Ust. 1 w § 9 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

16 Ust. 1a w § 9 dodany uchwałą Nr 2 z 2010 r.

17 Ust. 1b w § 9 dodany uchwałą Nr 2 z 2010 r. i skreślony uchwałą Nr 5 z 2017 r.

18 Ust. 1c w § 9 dodany uchwałą Nr 2 z 2010 r. i w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

19 Ust. 2 w § 9 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

20 § 10 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

21 Ust. 4a w § 10 dodany uchwałą Nr 2 z 2011 r.

22 § 11 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

23 Ust. 1 w § 11 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2011 r.

24 § 12 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r. oraz uchwałą nr 2 2011 r.

25 Ust. 2 w § 12 dodany uchwałą nr 2 2011 r.

26 § 13 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

27 § 13a dodany uchwałą Nr 3 z 2002 r. w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2011 r.

28 § 14 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2014 r.

29 § 141 dodany uchwałą Nr 3 z 1999 r. i skreślony uchwałą Nr 3 z 2002 r.

30 Pkt 2a w § 15 dodany uchwałą Nr 2 z 2005 r. i skreślony uchwałą Nr 5 z 2017 r.

31 Ust. 1 w § 16 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

32 Ust. 2 w § 16 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

33 Ust. 2a w § 16 dodany uchwałą Nr 2 z 1999 r. i w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

34 Ust. 2b § w 16 dodany uchwałą Nr 2 z 1999 r. i w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

35 Ust. 2c w § 16 dodany uchwałą Nr 2 z 2005 r.

36 Ust. 2d w § 16 dodany uchwałą Nr 2 z 2005 r.

37 Ust. 2e w § 16 dodany uchwałą Nr 2 z 2005 r.

38 Ust. 1 w § 17 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

39 Ust. 1 w § 18 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

40 § 19 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

41 Pkt 2 w § 20 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

42 Pkt 3 w § 20 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

43 Pkt 7 w § 20 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

44 Pkt 8 w § 20 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

45 Pkt 11 w § 20 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

46 Pkt 12 w § 20 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

47 Pkt 13 w § 20 ust. 1 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

48 Ust. 2 w § 20 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

49 Ust. 2 w § 21 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

50 § 22 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

51 Ust. 1 w § 23 w brzmieniu ustalonym w uchwałą Nr 5 z 2017 r.

52 Ust. 2 w § 23 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

53 Ust. 2a w § 23 dodany uchwałą Nr 2 z 2010 r.

54 Ust. 3 w § 23 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

55 Ust. 3a w § 23 skreślony uchwałą Nr 5 z 2017 r.

56 Ust. 4 w § 23 skreślony uchwałą Nr 5 z 2017 r.

57 Ust. 5 w § 23 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

58 Ust. 6 w § 23 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

59 Ust. 6a w § 23 dodany uchwałą Nr 5 z 2017 r.

60 Ust. 7 w § 23 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

61 Ust. 8 w § 23 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

62 Ust. 9 w § 23 skreślony uchwałą Nr 5 z 2017 r.

63 Ust. 10 w § 23 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

64 Ust. 1 w § 24 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

65 Ust. 2 w § 24 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2010 r. uchwałą Nr 5 z 2017 r.

66 Ust. 3 w § 24 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

67 Ust. 4 w § 24 dodany uchwałą Nr 5 z 2017 r.

68 Ust. 5 w § 24 dodany uchwałą Nr 5 z 2017 r.

69 § 25 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

70 § 25a skreślony uchwałą Nr 5 z 2017 r.

71 § 25b skreślony uchwałą Nr 5 z 2017 r.

72 § 25c dodany uchwałą Nr 2 z 2005 r. i w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

73 § 25 d dodany uchwałą Nr 5 z 2017 r.

74 § 26 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r., z wyjątkiem ust. 2a, 2b oraz 3.

75 Ust. 2a w skreślony uchwałą Nr 5 z 2017 r.

76 Ust. 2b w § 26 dodany uchwałą Nr 2 z 2010 r. i w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

77 Ust. 3 § 26. skreślony uchwałą Nr 5 z 2017 r.

78 Ust. 1 w § 28 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

79 Ust. 4 w § 28 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

80 Ust. 5 w § 28 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

81 Pkt 2 w § 29 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

82 Pkt 3 w § 30 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

83 Ust 1 w § 31 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

84 Ust 4 w § 31 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

85 Pkt 1 w § 32 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 3 z 2002 r.

86 Ust. 2 w § 33 skreślony uchwałą Nr 3 z 2002 r.

87 Rozdział IVa dodany uchwałą Nr 3 z 2002 r.

88 Ust. 3 w § 33a w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

89 Ust. 4 w § 33a skreślony uchwałą Nr 7 z 2013 r.

90 Pkt 4a w § 34 ust. 2 dodany uchwałą Nr 6 z 2013 r.

91 Ust. 3 w § 34 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 2 z 2005 r.

92 Ust. 3a w § 34 dodany uchwałą Nr 2 z 2005 r.

93 § 34a dodany uchwałą Nr 3 z 2010 r.

94 § 35 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.

95 Ust. 1 w § 36 w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 5 z 2017 r.