Rada Ministrów przyjęła też: projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Nowe przepisy obejmują wszystkie relacje handlowe między dostawcą a nabywcą oraz zapewniają anonimowość stronie zgłaszającej zawiadomienie.

Poszerzono krąg podmiotów uprawnionych do zgłoszenia zawiadomienia na ogół obywateli. Zrezygnowano z obowiązku zgłaszania na piśmie takiego zawiadomienia. Zapewniono anonimowość stronie skarżącej.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł zlecać Inspekcji Handlowej przeprowadzanie kontroli.